NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Turniansky hrad – zrúcanina


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Hrady, hradiská a zrúcaniny

Všeobecné informácie

Jeho zrúcaniny sa týčia nad obcou Turňa nad Bodvou, na krasovom kopci vysokom 375 m v NP Slovenský kras.

pohľad na hrad od obce Turňa nad Bodvou

Nachádza sa tu národná prírodná rezervácia Turniansky hradný vrch.

Na tomto osamelom kopci Zádielskej planiny už zďaleka vidieť vyčnievať jeho mohutné ruiny.

Turniansky hrad, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

V minulosti bol správnym centrom Turnianskej stolice.

Hrad sa skladal z dvoch častí (hornej a dolnej).

pozostatky gotického paláca

Zo zrúcanín Turnianskeho hradu je pekný výhľad na obec Turňa nad Bodvou, obec Háj, malebnú Hájsku dolinu, z časti Zádielsku planinu, na východe Jasovskú planinu, z časti planinu Dolný vrch, na juhovýchde Košickú kotlinu a juhu Turniansku kotlinu.

Pod hradom sa každoročne v máji alebo v septembri usporiadavajú kultúrno zábavné podujatie TURNIANSKE RYTIERSKE SLÁVNOSTI.

Turnianske rytierske slávnosti

V súčasnosti je Turniansky hrad verejnosti voľne prístupný a o obnovu tejto kultúrnej pamiatky stará občianske združenie Castrum Thorna.

Územie okolo hradu predstavuje vedecky významnú floristickú faunistickú lokalitu.

Na území národnej prírodnej rezervácií platí piaty stupeň ochrany!

Ako vyzeral hrad kedysi a súčasný stav pamiatky

Zrúcaniny hradu dokazujú, že i tento hrad bol budovaný v niekoľkých, časovo od seba vzdialených etapách.

Zo starého gotického hradu vidieť hradnú vežu, spojenú na severnej strane s palácom.

bastión

Palác, ktorý stal na východnej strane, je mladší.

Z renesančného obdobia protitureckého opevnenia a rozšírenia hradu zostalo pomerne dobre zachované vonkajšie opevnenie s veľkou delovou okrúhlou baštou na západnej strane a troma menšími bastiónmi na južnej a východnej strane.

Turniansky hrad, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Klenby či iné architektonické detaily sa nezachovali.

Zo stredovekého hradu sa dodnes zachovali len múry jednotlivých objektov (bašty, múry opevnenia, strieľňa, paláce a veža).

hradná veža

Zachovala sa aj čiastočne cesta, ktorou bol hrad sprístupnený pričom v skalnom podloží sú viditeľné stopy po kolesách vozov.

Hradu dominovala štvorhranná veža, ktorá je aj dodnes najmohutnejšou časťou zrúcanín.

Turniansky hrad, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Najvyšší múr s okennými otvormi je pozostatkom gotického paláca, ktorý bol príbytkom hradného pána.

Medzi vežou a palácom sa nachádzalo hradné nádvorie.

V dolnej a západnej časti je najvýraznejším objektom bastión so širokými múrmi a mohutnými strieľňami.

Na severnej strany hradu sa zachoval zvyšok stien druhého paláca hradu, ktorý bol menší ako gotický pálác.

Prístupnosť pamiatky

K zrúcaninám hradu sa dostanete po  modrej turistickej trase priamo z obce Turňa nad Bodvou, alebo po žltej turistickej trase z obce Háj.

Popri obci prechádza hlavná cesta I/50, po ktorej je potrebné sa dostať k rozsiahlemu parkovisku, kde sa nachádza Penzión a reštaurácia Pod Hradom .

Z parkoviska je potrebné pokračovať smerom doľava po poľnej ceste, ktorá sa napojí na modrú turistickú trasu .

zrúcaniny hradných múrov

Od obce Turňa nad Bodvou až do sedla Hradná stráň (350 m n.m.) trvá cesta po  modrej značke 35 minút.

Od obce Háj až do sedla Hradná stráň (350 m n.m.) trvá cesta po žltej značke 25 minút.

NPR Turniansky hradný vrch, fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Od sedla trvá cesta na hrad necelých 10 minút po neoznačenej a historickej trase so stopami po kolesách vozov.

Do obce Háj sa dostanete odbočkou z obce Turňa nad Bodvou, ktorá sa nachádza na dôležitej ceste I. triedy 16 (I/16) vedúcej v trase Zvolen – Lučenec – RožňavaKošice.

Turniansky hradný vrch

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Je tu zakazané:

– zbierať rastliny, živočíchy a iné prírodniny.

– pohybovať sa mimo turistických značených chodníkov.

– zakladať oheň.

– znečisťovať a akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovať územie rezervácie.

– vodiť a púšťať psov a iné domáce zvieratá

História

Hrad bol postavený po mongolskom vpáde do Uhorska.

Turniansky hrad začiatok 20.storočia

Vznikol pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia.

Prvá zmienka o Turnianskom hrade je v listine Béla IV. z prvej polovice 13. storočia.

Turniansky hrad začiatok 20.storočia

Podľa nej panovník daroval hrad šarišskému grófovi Tékušovi (maď. Tekus).

Gróf dostal  rozsiahle pozemky v Turnianskej župe na základe pomoci kráľovi Belovi IV. v bitke proti Mongolom (nesprávne Tatárom) pri rieke Slaná v roku 1241.

Turniansky hrad začiatok 20.storočia

Do Mongolského (nesprávne tatárskeho) vpádu do Uhorska sa stavali na našom území zväčša drevené hrady.

Po odchode Mongolov z územia Uhorska sa začali stavať už nové kamenné hrady a tak učinili aj Tékušovci.

Koncom 13. storočia prešiel hrad do rúk Turnianskovcov (Tornayovcov maď. Tornai család).

Jeden z nich Ján Tornay (Tornai János), v roku 1357 hrad zrenovoval a zväčšil.

Turnianskovci (Tornayovcovci maď. Tornai család) mali v držbe hrad až do vymretia ich rodu, do roku 1406, keď naň získal donáciu od kráľa Žigmund Luxemburského (*1368 _ +1437)   Pavol Bešeň (maď. Besenyő Pál).

Po Pavlovej smrti  v roku 1436 získal majetok Štefan Šafár z Branča (maď. Berencsi Sáfár István).

V roku 1440 hrad získala známa gemerská zemepánska rodina Bebekovcov.

Konkrétne ho do prenájmu dostáva Imrich Bebek (maď. Imre Bebek, pelsőci).

Po Bebekovej smrti v roku 1448 sa majetok dostal do rúk regenta Uhorska Jána Huňadyho (*1400 _ +1456) a hrad dostala do užívania jedna vetva rodu Tornay.

V roku 1451 sa ho zmocnili vojská Jána Jiskru z Brandýsa (*1400- _ +1469).

Po odchode Jána Jiskru z Uhorska začiatkom roku 1453 prešla väčšia časť jeho vojsk otvorene na stranu bratríkov.

Hrad vydobyl z rúk bratríkov kapitán Šebastian Rozgóni z Rozhanoviec pri Košiciach (Sebastian de Rozgony) v roku 1458.

Potom hrad prešiel do rúk kráľa Mateja Korvína (1443-1490).

V roku 1476 ho odkúpil Imrich Zápoľský (maď. Imre Zapolya alebo Szapolyai) (1420-1487).

Po jeho smrti odkázal hrad a okolité majetky svojmu bratovi palatínovi Štefanovi Zápoľskému (maď. István Zapolya alebo Szapolyai) (*1445 _ +1499), najmajetnejšiemu zemepánovi Uhorska.

Po jeho smrti v roku 1499 sa majiteľom turnianskeho hradného panstva stal syn Ján I. Zápoľský (I. János Szapolyai alebo Zapolya) (? _ +1487).

Rod Zápoľských vlastnil hrad a okolité majetky až do roku 1534.

V nasledujúcom období hrad viackrát vymenil svojich zemepánov a trpel neustálymi vnútropolitickými nepokojmi.

V roku 1536 dostal hrad Imrich III. Bebek (maď. Imre III. Bebek).

Medzi rokmi 1540 – 1550, pravdepodobne pre turecké nebezpečenstvo, sa urýchlene začalo budovať nové opevnenie hradu.

Od tých čias patril Turnianský hrad k pohraničným hradom protitureckej krajinskej pevnostnej sústavy.

V roku 1554 dobyli Turci od Bebekovcov Fiľakovský hrad a to pravdepodobne so súhlasom cisára Ferdinanda I. Habsburského (*1503 _ +1564).

Na základe tejto udalosti prešiel brat Imricha III. Bebeka František Bebek (maď. Ferenc Bebek) (*1490 _ +1558) pod zástavy sedmohradského vojvodu Jána II. Žigmunda Zápoľského (*1540 _ +1571).

V roku 1556 František Bebek (maď. Ferenc Bebek) (*1490 _ +1558) pri hrade Krásna Hôrka spolu s Turkami porazil omnoho početnejšie cisárske vojsko na čele s generálom Wolfgangom Puchheimom (nem. Wolfgang von Puchheim), ktoré sa vydalo na trestnú výpravu proti Bebekovcom.

Opatrný František Bebek však po víťaznej bitke ušiel do Sedmohradska, kde sa chcel zmocniť titulu sedmohradského vojvodu.

Nakoľko sa Gašpar Magoči (maď. Gáspár Mágocsy) vyznamenal v bojoch proti kráľovi neverným Bebekovcom stál sa na krátky čas vlastníkom hradu Turňa.

Kráľovná Izabela, matka ešte mladého Jána II. Žigmunda Zápoľského dala v roku 1558 Františka Bebeka zavraždiť.

Na základe tejto udalosti prešiel jeho syn Juraj Bebek (maď. György Bebek de Pelsőcz) (*? _ +1567) na stranu cisára Ferdinanda I. Habsburského (*1503 _ +1564) a bol mu vrátený aj hrad Turňa.

V roku 1562 ho Turci napadli, dobyli a majiteľa hradu Juraja Bebeka (maď. György Bebek de Pelsőcz) (*? _ +1567) odviedli do zajatia.

Po trojročnom väznení sa v roku 1565 Juraj Bebek opäť dáva na stranu tureckého sultána Sulejmán I. (*1494 _ +1566).

V roku 1566 obsadil hrad Juraj Bebek.

Panovník Maximilián II. (*1527 _ +1576) poslal proti nemu vojenskú výpravu pod vedením Lazara Švendu (nem. Lazarus Freiherr von Schwendi, maď. Schwendi Lázár) (*1522 _ +1583), ktorý hrad v roku 1566 dobil.

Po vymretí rodu Bebekovcov v roku 1567 získal naspäť hrad Gašpar Magoči (maď. Gáspár Mágocsy).

Po vymretí rodu Magoči (Mágocsy) okolo roku 1580 sa hrad stal majetkom Barbary Móricovej (maď. Borbála Móricz de Sövényháza)

Barbora Móricová sa v roku 1617 vydala za Mikuláša Kegleviča (maď. Miklós – Nikola Keglevich de Buzin) (*1600 _ +1642), ktorý sa týmto stáva oficiálnym hradným pánom.

Turci dobyli hrad ešte raz, stalo sa tak v roku 1652.

V tom čase vypálili i samotné mestečko Turňa nad Bodvou.

Počas Tököliho povstania (1678 – 1686) Turniansky hrad niekoľko krát vymenil svojich majiteľov.

Z rúk Imricha Thökölyho (*1657 _  +1705), ktorý ho obsadil v roku 1683 ho v roku 1685 vybojoval bez boja cisársky generál Valentín Šultz (Valentin Graffen von Schulz ) a dal hrad čiastočne zbúrať.

Od tých čias život na Turnianskom hrade ustal, keďže hrad už nebol obnovený.

Syn  Mikuláša Kegleviča (maď. Miklós – Nikola Keglevich de Buzin) (*1600 _ +1642) Mikuláš II. Keglevič (maď. Miklós II. Keglevich de Buzin) (*1636 _ +1701) si dal po tejto udalosti postaviť v Turni nad Bodvou nový barokový kaštieľ.

V období národnooslobodzovacieho boja (1848) v zachovalých miestnostiach hradu ubytovali domobrancov.

Z ich nedbanlivosti vznikol požiar, ktorý zničil celú konštrukciu strechy.

Od toho času bol hrad odsúdený na zánik.

Počas II. svetovej vojny Nemci zničili aj pozostalé múry hradu, keď odtiaľto odstreľovali cestu vedúcu do Košíc.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie


Videá


Kontakt

Občianske združenie Castrum Thorna
Sídlisko Cementát 332/54
044 02 Turňa nad Bodvou
e-mail: castrumthorna@gmail.com
web: castrumthorna.eu

 

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:

Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač