NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Ochrana súkromia a osobných údajov


Prevádzkovateľom tejto internetovej stránky http://www.slovensky-kras.eu/ je Ing. Beáta Chovančáková , Ružínska 5, Košice 04011, IČO: 46524070 a OZ Turizmus Východné Slovensko (ďalej len Správca).

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a hneď na začiatku prehlasujeme, že údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme tretím osobám.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí Vami stanovenej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú.

V sekcií Práva dotknutej osoby je popísané vaše právo na vymazanie údajov.

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov

Zodpovednou osobou pre ochranu vašich osobných údajov je určený pán Marcel Chovančák, na ktorého sa môžete obrátiť mailom na info@slovensky-kras.eu.

Zásady spracovania osobných údajov

Tento dokument obsahuje Zásady spracovania osobných údajov (ďalej len „Zásady“) ma naších stránkach slovensky-kras.eu  (Ďalej len „slovensky-kras.eu“) ako správca osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“). Týmito zásadami informujeme dotknuté osoby o tom, akým spôsobom nakladáme s informáciami, dátami, ktoré s nami zdieľate.

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme?
V rámci webovej stránky slovensky-kras.eu zhromažďujeme najmä tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa bydliska či adresu trvalého pobytu, doručovaciu adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby, daňové identifikačné číslo podnikajúce fyzické osoby. Všeobecne zhromažďujeme Vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou či uzavretím zmluvy s Našou spoločnosťou, teda len v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie zmluvy.

2. Ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme?
Osobné údaje sú uchovávané v tlačenej a / alebo v digitálnej podobe podľa nariadenia GDPR. Doba uchovávania je stanovená vnútornými pravidlami Našej spoločnosti, ktorá kontrolujú zákonnosť držanie osobných údajov. Vďaka tomuto procesu vieme určite, že Vaše osobné údaje nie sú držané nezákonne dlhšiu dobu, než je potrebné.

Všetky osobné údaje Správca ukladá len po nevyhnutnú dobu k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Subjektom údajov a slovensky-kras.eu a z dôvodu prípadného uplatňovania nárokov z týchto zmlúv spracovávame osobné údaje po dobu 10 (desať) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade, že ste Naši spoločnosti udelili súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, osobné údaje na základe tohto súhlasu spracovávame po dobu najdlhšie 5 (piatich) rokov.

Webová stránka slovensky-kras.eu je správcom všetkých Vašich osobných údajov.

Správca ďalej taktiež prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a že ku všetkým osobným údajom majú prístup len Správcom poverenej osoby.

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete získavame najmä v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s dopytom ubytovania a stravovacích služieb a následnú predbežnú rezervácií našich produktov, vyplnenie kontaktných formulárov na našom internetovom portáli slovensky-kras.eu a jeho internetových mutáciách či na základe telefónneho hovoru so zamestnancom našej spoločnosti. Ďalej spracovávame osobné údaje v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy, ako aj v súvislosti s uzavretou zmluvou. Vy, ako subjekt údajov máte povinnosť poskytnúť len presné a pravdivé údaje. V prípade zmeny akéhokoľvek údaje ste povinní kontaktovať Našu spoločnosť, aby sme mali vždy tie najaktuálnejšie informácie.

4. Na základe akých účelov spracovávame osobné údaje?
Portál slovensky-kras.eu spracováva osobné údaje z presne stanovených účelov vymenovaných v článku. 6 nariadenia GDPR. V našom prípade pôjde najmä o účel plnenia zmluvy a poskytovanie služieb podľa článku. 6 ods. 2 písm. b) GDPR; dodržanie právneho záväzku, ktorá sa vzťahuje na Našu spoločnosť, vedenie evidencie účastníkov, marketingové a obchodné ponuky služieb slovensky-kras.eu na základe čl. 6 ods. 2 písm. c) GDPR. V neposlednom rade taktiež spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho prípadného súhlasu, ktorý sme od Vás dostali.

5. Komu osobné údaje poskytujeme?
Osobné údaje súj poskytované mzdovej a účtovnej agentúre a vývojárskej spoločnosti, ktoré sa podieľajú na dodanie služieb na základe zmluvy, s ktorými máme uzatvorené Spracovateľské zmluvy. Tieto spoločnosti sú vo vzťahu, správca – spracovateľ, spracovateľmi a vždy sa riadi pokynmi Správca (slovensky-kras.eu).

6. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi
a. Právo na informácie o Vašich osobných údajoch

Máte právo na získanie potvrdenia, či sú o Vašej osobe v slovensky-kras.eu spracovávané nejaké osobné údaje. Ak o vás slovensky-kras.eu spracováva nejaké osobné údaje máte právo na oznámenie všetkých osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

b. Právo na kópiu osobných údajov

Ak o vás slovensky-kras.eu uchováva nejaké údaje, máte právo na informáciu, za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, či sú tieto údaje sprístupnené iným príjemcom, máte právo tiež zistiť plánovanú dobu, po ktorú sú uložené osobné údaje, právo podať sťažnosť atď.

c.Právo na opravu osobných údajov

Ak zistíte, že o Vás spracovávame akýkoľvek osobný údaj a zistíte, že je nepresný alebo neúplný, máte právo na aktualizáciu či doplnenie tohto nepresného údaje.

d. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak už pre nás nie sú potrebné pre ten účel, na ktorý boli spracovávané. Taktiež máte právo na vymazanie, ak ste odvolal súhlas s ich spracovávaním alebo boli spracovávané v rozpore s právnymi predpismi.

e. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenia spracovania, ak popierate presnosť osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho len obmedzenie ich použiteľnosti, alebo ak nás požiadate, môžeme vaše vybrané údaje spracovávať aj potom, čo nie sú potrebné na účel , pre ktorý boli Vami portálu slovensky-kras.eu poskytnuté.

Translate » Prekladač