NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Turnianska kotlina


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny, kotliny a horské lúky

Všeobecné informácie

Turnianska kotlina predstavuje geomorfologický podcelok Slovenského krasu.

Vyhliadka nad Hrhovom (742 m n.m.) pohľad na Turniansku kotlinu, Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Nachádza sa v juhozápadnej časti východného Slovenska a zaberá strednú až juhovýchodnú časť Slovenského krasu.

V rámci krajinného celku susedí na severe so Zádielskou planinou a Horným vrchom, ktoré oddeľuje od seba majestátna Zádielska dolina.

Vyhliadka nad Hrhovom (742 m n.m.) pohľad na Turniansku kotlinu, Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Jej západný okraj vymedzuje rozsiahla Silická planina, ktorá je od planiny Dolný vrch oddelená Jablonovským sedlom.

Južným smerom ju vymedzuje planina Dolný vrch so svojími strmými svahmi.

Východným smerom nadväzuje do Košickej kotliny.

V kotline leží šesť turisticky významných obcí, ktoré su vstupnou bránou do NP Slovenský kras.

Sú to obce Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre a Zádiel.

Kotlinou preteká rieka Turňa, ktorej vody v centrálnej časti kotliny napájajú Hrhovské rybníky .

Hrhovské rybníky boli vybudované v 60. rokoch 20. storočia na mieste niekdajších rozľahlých močarísk Veľké jazero (Nagy-tó) a Malé jazero (Kis-tó).

Na styku kotliny s okolitými krasovými planinami (Dolný vrch, Horný vrch, Silická planina) vznikli viaceré vyvieračky, z ktorých viaceré majú charakteristické znaky krasových prameňov.

Nachádzajú sa tu morfologicky výrazné pahorky: Okrúhle, Dlhé, Strážne pod Zádielskou planinou, Veľký Paklán, Malý Paklán a Hradisko.

Severný okraj kotliny pokrývajú vinice, ktoré patria do takzvanej Moldavskej oblasti.

Vinárstvo malo v tejto oblasti veľmi silnú tradíciu.

V kotline leží šesť samostatných obcí: Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre a Zádiel.

Translate » Prekladač