NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Dvorníky-Včeláre


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

V minulosti sa obec Dvorníky a Včeláre (po maďarsky Mihyska, Mech) nazývali: Udvárnok, Szadudvárnok a Méhész, spoločne Méhészudvarnok.

Obec Dvorníky-Včeláre

Obec Dvorníky-Včeláre sa nachádza v Turnianskej kotline v náplavovom kuželi potoka Blatnice v nadmorskej výške 214 m a Včeláre na nive riečky Turňa v nadmorskej výške 195 m.

Jedná sa o dve obce Dvorníky a Včeláre, ktoré v dnešnej dobe od roku 1990 tvoria jednu obec.

20150606_103615
sedliacky dom Dvorníky

V minulosti v roku 1964 boli spojené aj s obcou Zádiel pod spoločným názvom Zádielske Dvorníky.

V položí chotára sú mladotreťohorné uloženiny.

Obec Dvorníky-Včeláre a Zádielsky náhon

Južná a severná časť chotára má pahorkatinný ráz s porastom listnatých lesov.

Tieto lesy, tak ako prírodu veľmi ničí vápencový lom (južnú časť), dnes patriaci VSŽ-Keramika.

V dedine hniezdia bociany, na ktoré si ľudia zvykli a rešpektujú ich.

Boli tu nájdené nálezy keramiky bolerázskej skupiny zo stredného eneolitu.

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v časti Dvorníky je jednoloďová klasicistická stavba so segmentovo ukončeným presbytériom a vežou tvoriacou súčasť jej hmoty z rokov 1800-1801.

20150606_103453
kostol Narodenia Panny Márie

Interiér je zaklenutý pruskou klenbou.

Kostol má hladké fasády, priečelie má mierny rizalit.

Veža je ukončená barokovou helmicou.

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

20150606_104246
sedliacky klasicistický dom v Dvorníkoch

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Hospodárske objekty

V obci sa zachovali stavebné objekty určené pre hospodársku činnosť jej obyvateľov (stodola, senník, pivnica, maštaľ, ovčinec, chliev, kurín, včelín, kôlňa, voziareň, studňa a udiareň).

20150606_104750
hospodárska budova zo začiatku 20. storočia

Slúžili na uskladnenie poľnohospodárskych produktov, na ustajnenie hospodárskych zvierat, na uloženie poľnohospodárskeho inventára a dopravných prostriedkov.

Miestna expozícia Dvorníky

Nachádza sa tu múzeum – Miestna expozícia Dvorníky, ktorého zbierka zahŕňa i vzácne archeologické nálezy z tejto oblasti.

úžitkové predmety z minulého storočia

V dvoch miestnostiach sa nachádzajú úžitkové predmety z minulého storočia, ktoré sa ešte podarilo pozbierať v domácnostiach a v jednej miestnosti je expozícia z vykopávok žiarových hrobov v Dvorníkoch a repliky bronzového pokladu, ktorý sa našiel pred ústím do Zádielskej doliny.

Viac info o expozícií sa dočítate tu:

Ďalšie pamiatky

Z ďalších reformovaný kalvínsky kostol vo Včelároch z roku 1792, zemianska kúria z druhej polovice 18. storočia a pamätník obetiam I.a II. sv. vojny.

20150606_103515
pamätník obetiam I.a II. sv. vojny

 

Turnianska vínna cesta

Stará vinohradnická obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty.

Turnianska vínna cesta

Vinárstvo tu malo v oblasti kedysi veľmi silnú tradíciu.

Viac info o vínnej ceste sa dočítate tu:

Turistické možnosti a zaujímavosti

Vďaka Zádielskej doline je v obci a v jej okolí rozšírená cykloturistika a pešia turistika.

20150606_104928
pohľad na Zádielskú dolinu z obce

Návštevníkom je tu k dispozícií Náučný chodník Zádielska tiesňava, ktorý začína v neďalekej obci Zádiel a smeruje na sever po ceste cez Zádielsku tiesňavu proti toku Blatnického potoka.

Turistické trasy

V obci začina  cervena červená turistická trasa, ktorá pokračuje do neďalekej obce Zádiel.

Zádielska dolina

Celkový čas do obce Zádiel trvá približne 0:30 h (naspäť 0:30 h).

Najväčším turistickým lákadlom v okolí obce je už spomínaná Zádielska dolina, cez ktorú z obce Zádiel prechádza cervena červená turistická trasa až ku rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.).

Práve na tejto trase a v strede Zádielskej doliny sa nachádza skalná veža a jeden z najvyšších skalný útvarov na Slovensku Cukrová homoľa.

Celkový čas k rázcestníku Zádielská dolina – horáreň (450 m n.m.) je z obce Zádiel približne 1:00 h (naspäť 0:45 h).

Spomínaná cervena červená turistická trasa začína v obci Dvorníky-Včeláre prechádza obcou Zádiel, Zádielskou dolinou, planinou Horný vrch, Silickou planinou a konči v stredisku Domica.

Kombinované trasy

Kombinovanými turistickými trasami sa môžete dostať: k zrúcaninám Turnianského hradu nachádzajúcich sa v NPR Turniansky hradný vrch, k jednému z najväčších hradísk v celej Európe Zádielske hradisko – Okrúhly laz, k výhľadovým miestam Zádielska vyhliadka na Krkavčích skalách a Vyhliadka Zádielsky kameň (601 m n.m.).

pohľad zo skaly smerom na juh,  Fotograf Peter Tornauer

Ďalšími turistickými lákadlami sú aj neďaleká hlboká krasová tiesňava Hájska dolina a v nej ukryté Hájske vodopády, malebná obec Hačava a jej drevenice, Zádielska planina, planina Horný vrch, Borčianska planina, výhľadový Jelení vrch (947 m.n.m.), Národné prírodné rezervácie Zemné hradisko a Havrania skala.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná Cyklomagistrála Slovenský kras o celkovej dĺžke priblížne 195 km.

Touto trasou sa môžete dostať do obce Hrhov s Hrhovským vodopádom a Hrhovskými rybníkmi, k Národnej prírodnej rezervácií Zemné hradisko, do malebnej obec Hačava s drevenicami a na Zádielskú planinu.

História

Chotár obce Dvorníky bol osídlený už dávno, svedčí o tom viacero tu nájdených archeologický nálezov.

Pri potoku sa našli dva kusy železnej trosky, pri hospodárskom dvore PD sa zistilo žiarové pohrebisko pilinskej a kyjatickej kultúry (163 hrobov bohatých na keramiku a bronzové ozdoby) a západne od obce na kopci Váradka boli objavené stopy osídlenia z obdobia pokročilého eneolitu a mladšej doby bronzovej, ako aj nálezy bolerázskej kultúrnej skupiny.

Dvorníky sú veľmi starou dedinou, prezrádza to aj názov obce.

Boli pôvodne kráľovskými poddanými spravovaní comesom, ktorí pracovali na kráľovských majetkoch.

Podľa nich dostala obec názov, keď obyvatelia Dvorník boli dvorníkmi turnianskeho kráľovského predia, ale v 2. polovici 13. stor. majetky Turnianskeho hradu prechádzajú do rúk šľachtickej rodiny comesa Tekusa.

Od roku 1440 obec vlastnil Imrich Bebek, potom pod vedením Jána Jiskru obec obsadili husiti.

V roku 1476 obec vlastní rodina Szapolyovcov.

Do roku 1578 boli Dvorníky poplatné Turkom (6 port celých a 12 polovičných) a žilo tu maďarské obyvateľstvo.

Po Magócsyho smrti r. 1579 panstvo vlastnilo viacero rodín (Magócsy, Móric, Semsey a Káthay).

V 17. a na začiatku 18. stor. obec kvôli vojnovým udalostiam, chorobám a násilnostiam na pospolitom obyvateľstve spustla.

V okolí obce operovali oddiely kuruckej armády, proti ktorým postupovali cisárski labanci a obyvateľstvo sa sťažovalo na ich ukrutnosti.

R. 1710 v župe vypukla morová epidémia.

Obyvateľstvo obce sa teda zaoberalo poľnohospodárstvom a do 20. stor. aj vinohradníctvom.

V roku 1918 sa Dvorníky stali súčasťou novovzniknutej I. ČSR.

Po Viedenskej arbitráži 2. novembra 1938 bola obec pripojená k Maďarsku, II: svetová vojna si z radov miestneho obyvateľstva vyžiadala krutú daň v podobe 20 vyhaslých životov.

V roku 1964 došlo k zlúčeniu obcí Dvorníky, Včeláre a Zádiel do spoločnej obce Zádielske Dvorníky.

V roku 1990 sa Zádiel z tejto obce vyčlenil a zvyšok sa obce zmenil názov na Dvorníky-Včeláre.

Ubytovanie, stravovanie a služby

Pamiatky

  • Barokovoklasicistický Kostol Narodenia Panny Márie
  • sedliacké domy z konca 19.a začiatku 20. storočia
  • reformovaný kalvínsky
  • zemianska kúria z druhej polovice 18. storočia
  • pamätník obetiam I.a II. sv. vojny

Príroda

Kultúra a umenie

Ostatné

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Kontakt

Úrad: Obecný úrad
Sídlo: Dvorníky č.4, 044 02
Tel. č.: +421 55 466 24 05
E-mail: obecdvorniky(at)kid.sk
Internetové stránky: http://www.dvornikyvcelare.ocu.sk

 

Translate » Prekladač