NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Jablonov nad Turňou


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Jablonov nad Turňou (maď. Szádalmás) je obec na Slovensku v okrese Rožňava (Košický samosprávny kraj).

Obec Jablonov nad Turňou

Obec sa nachádza pod Jablonovským sedlom (Soroška), v Turnianskej kotline, medzi planinami Dolný vrch a Horný vrch.

V obci sa pravidelne organizujú kultúrno-spoločenské aktivity.

Turnianska vínna cesta

Stará vinohradnícka obec je v súčasnosti súčasťou Turnianskej vínnej cesty.

Turnianska vínna cesta zahŕňa malopestovateľov viniča, malovýrobcov vína, poskytovateľov stravovacích a ubytovacích služieb, remeselníkov a združenia podieľajúce sa na rozvoji turizmu a cestovného ruchu v Slovenskom krase.

Viac info o vínnej ceste sa dočítate tu:

Kostol najsvätejšej Trojice

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je jednoloďová pôvodne gotická stavba s polygonálne ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z druhej polovice 14. storočia.

kostol najsvätejšej Trojice

V období okolo roku 1500 bol kostol rozšírený o neskorogotickú kaplnkou zaklenutú sieťovou klenbou s klinovými rebrami.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Reformovaný kostol

Reformovaný kostol je jednoloďová klasicistická stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou z konca 18. storočia.

Veža bola doplnená v prvej tretine 19. storočia.

V interiéri sa nachádzajú dve drevené protiľahlé empory na kratších stranách pôdorysu a kazateľnica uprostred dlhšej strany.

Veža je členená lizénami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a barokovou helmicou s laternou.

Ľudová architektúra

V obci sa zachovalo zopár sedliackych domov z konca 19. storočia a začiatku 20.storočia.

Ľudová architektúra v obci

Ľudová architektúra je tu najviac zastúpená murovanými domami, ktoré sú typické pre oblasť južného Spiša, Gemera, Malohotu a Abova.

Granárium

Granárium je panská sýpka z konca 17. storočia s vínnou pivnicou, ktorá sa nachádza na západnom okraji obce Jablonov nad Turňou.

Granárium panská sýpka

Bývalá sýpka je hospodárska murovaná kamenná stavba založená na kamenných základoch.

V súčasnosti sa tu nachádza reštaurácia, vínna pivnica a návštevník sa tu môže aj ubytovať.

Viac info o pánskej sýpke sa dočítate tu:

Expozícia vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste

V Granáriu sa v súčasnosti nachádza Expozícia vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste.

Expozícia vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste

Expozícia v historickej pivnici stredovekej sýpky poukazuje na históriu vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste.

Z historických predmetov expozície tu môžete obdivovať sudy, lisy, a ďalšie predmety potrebné k spracovaniu hrozna.

Viac info o expozícií sa dočítate tu:

Turistické možnosti a zaujímavosti

Obcou prechádza náučný chodník Turnianska vínna cesta, ktorá predstavuje a poukazuje na významnú vinohradnícku oblasť, jeho históriu, tradície a zvyky, tradičnú gastronómiu a tradičné remeslá.

Náučný chodník Turnianska vínna cesta

Trasa Turnianskej vínnej cesty prechádza obcami Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Hrhov, Dvorníky-Včeláre, Turňa nad Bodvou a končí v meste Moldava nad Bodvou.

Obec je dobrým východiskom na planinu Dolný vrch, na ktorej sa nachádza 100 metrov hlboká Obrovská priepasť.

Obrovská priepasť – Autor fotografie: Pavol Kupčík

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Na území NPP platí  5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do priepasti je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Navštíviť jaskyňu môžete s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: Dolný vrch – Vtedy a teraz

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Kombinované trasy

Kombinovanými turistickými trasami sa môžete dostať do bývalej goralskej dediny DERENK a k zrúcaninám hradu Szádvár (obe zaujímavosti sú v Maďarsku).

Szádvár

Obcou neprechádza žiadna turistická trasa, ale pri ceste medzi obcami Jablonov nad Turňou a Hrušov a pri na moste ponad riečku Turňa prechádza zelena zelená turistická značka (z obce Hrušov).

Planina Dolný vrch

Táto zelena zelená turistická trasa pokračuje až na na planinu Dolný vrch a k hranici s Maďarskom.

Odtiaľ pokračujete taktiež po zelenej turistickej značke (Maďarské značenie).

Na maďarskej strane sa hneď na hranici so Slovenskom nachádza priepasť Vecsembükki zsomboly, ktorá je so svojou celkovou dĺžkou 236 m je treťou najhlbšou priepasťou v Maďarsku.

Priepasť Vecsembükki zsomboly v NP Aggtelek (Aggteleki Nemzeti Park), autor fotografie: Krížom-Krasom (www.krizomkrasom.sk )

Vstupný portál je pre verejnosť prístupný.

Cykloturistické trasy

Cykloturistom je tu k dispozícií červená cykloturistická trasa nazývaná ako „Cyklomagistrála Slovenský kras“ o celkovej dĺžke približne 195 km.

História

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z rokov 1332 až 1335, ktorý obec spomína ako sídlo s farou.

Prvý názov obce bol“Almá“ neskôr „Almás“ a „Szádalmás“.

Od prvej polovice 14. storočia patrila Bebekovcom.

Po zrušení poddanstva sa pôda patriaca panstvu začala parcelovať a rozpredávať.

Na začiatku 20.storočia opustilo obec 135 občanov, ktorí sa vysťahovali za prácou.

Po druhej svetovej vojne nastala nová éra rozvoja obce.

Vybudovaním železničnej trate Turňa – Rožňava a elektrifikáciou obce sa vytvorili dôstojné životné podmienky .

Pamiatky

  • Rímskokatolícky Kostol najsvätejšej Trojice
  • Klasicistický kostol reformovanej cirkvi

Prírodné zaujímavosti

Ostatné

Kultúra a umenie

Múzeá

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač