Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Podkategória: Národné prírodné pamiatky

Všeobecné informácie

Nachádza sa na Silickej planine a je súčasťou prírodnej rezervácie Hrušovská lesostep pod Jablonovským sedlo (Soroškou).

Hrušovská jaskyňa

Bola objavená v roku 1978.

V roku 1995 sa spolu s ďalšími pamiatkami stala súčasťou Svetového dedičstva UNESCO pod názvom jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu.

Za národnú prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1996.

Hrušovská jaskyňa

Hrušovská jaskyňa je výverovou jaskyňou podzemného toku Eveteš na antiklinálnej elevácii verfénskych bridlíc.

Vznikla v riečnych triasových vápencoch silického príkrovu, v troch vývojových úrovniach.

Hrušovská jaskyňa

Jaskynné chodby majú erozívny charakter, ústia do viacerých väčších jaskynných dómov o výške až 15 m.

Okrem bežnej jaskynnej výzdoby unikátne sú monokryštály kalcitu, heliktity, stegamity a výrastlice sintrových kryštálov.

Stegamity sú zvláštnou formou pramienkových kvapľov.

Pramienkové kvaple vytvárajú pramienky vôd, ktoré vystupujú (často pod veľkým tlakom) z puklín skalného dna, stropu a stien.

Sedimentujú po oboch stranách pukliny a vytvárajú tak sintrový val, ktorý nedorastá z kvapkajúcej vody, ale z vody vyvierajúcej ako pramienok puklinou zdola a prelievajúcej sa cez hmotu valu.

Celková dĺžka známych priestorov je 780 m.

Hrušovská jaskyňa má jedinečnú kvapľovú výzdobu, ktorá patrí medzi najkrajšie v celej Európe.

vstup do jaskyne

Jaskyňa je pre verejnosť nesprístupnená.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Vstup do jaskyne je prísne zakázaný pod hrozbou vysokej pokuty.

Pôdorys jaskyne

Fotogaleria

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Text a foto: RNDr. Jaroslav Stankovič

jakyna logo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.