NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Borčianska planina (Borčianska brázda)


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny a horské lúky

Všeobecné informácie

Borčianska planina patrí medzi najmenšie planiny Slovenského krasu.

Borčianska planina (Borčianska brázda)

Je súčasťou planiny Horný vrch (severovýchodná časť planiny) a jej časti zvanej Borčianska brázda.

Brázda je výrazná a relatívne úzka zníženina pretiahnutého tvaru, s plochým dnom, obmedzená na všetkých stranách vyšším reliéfom.

Borčianska planina (Borčianska brázda)

Borčianska planina sa rozprestiera severovýchodne od obce Bôrka.

V zmysle geomorfologického členenia patrí do oblasti Slovenského rudohoria a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

NPR Havrania skala

Územie planiny je veľké približne 10 km2.

Zo severnej a východnej strany je od Zádielskej planiny oddelená Blatnickou dolinou, ktorá sa napája na Zádielsku dolinu.

NPR Havrania skala

Od planiny Horného vrchu z juhu je plošina oddelená Baksovou dolinou.

Dolina potoka Čremošná tvorí ohraničenie planiny pozdĺž celej západnej strany.

Svahy planiny sú veľmi strmé.

Územie planiny je prevažne budované triasovými wettersteinskými vápencami (centrálna a južná časť).

Jaskyňa Snežná diera

Severné partie ako aj stráne dolín nekrasových potokov sú tvorené polohami pieskovcov a sivozelených bridlíc, odzrkadľujúce prítomnosť rudohoria.

Morfologické prvky planiny určuje litologický podklad a vzťah podložných nepriepustných vrstiev k nadložným vápencom.

Kým v južnej časti sú polohy vápencov pomerne mocné, smerom na sever vyznievajú.

Táto vlastnosť má najväčší dopad na dimenzie závrtov, ktoré sa na planine vyskytujú len minimálne.

Borčianska planina je krajinársky pôsobivá a na krasové formy bohatá.

Jej najvyššie položeným miestom je Matesova skala (925m n.m.).

Na svahu Ostrého kopca (852 m n.m.) sa nachádza Marciho jaskyňa s najvyššie položeným vchodom zo všetkých jaskýň v Slovenskom krase.

Ďalšími významnými jaskyňami sú Snežná diera a Ľadová jaskyňa, ktoré sa nachádzajú pod masívnymi Sovími bralami prudko spadajúcimi do Šajbovej doliny.

Marciho jaskyňa – vstupný portál

Vchod do Ľadovej jaskyne leží len pár metrov od starej banskej cesty.

Nachádzajú sa tu národné prírodné rezervácie – Havrania skala a západná časť Zádielskej tiesňavy.

Na Havranej skale (770 m.n.m.) sa nachádzalo strategicky veľmi výhodne situované hradisko ľudu kyjatickej kultúry.

Ako sa dostať na Borčiansku planinu

Planinou prechádza zelená turistická trasa od rázcestíka Zádielska dolina až po vrch Osadník (1 185,6 m n. m.).

Dobrými východiskami na planinu sú obce Bôrka a Zádiel – Zádielska dolina.

Navštíviť Borčiansku planinu môžete aj na exkurzii s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: TRHLINAMI OPRADENÁ Borčianska planina, vysoko položená krasová plošina s obrovskými ponormi, rozsadlinami, opustenými banskými dielami, prastarým valom i ďalekými výhľadmi.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Ubytovanie, stravovanie a služby

Prírodné zaujímavosti na planine

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií:
SPELEOKLUB DRIENKA (www.drienka.netkosice.sk)

Translate » Prekladač