NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Obec Štítnik


Menu: Úvod / Aktuality Turistické východiská

Všeobecné informácie

Obec Štítnik (do roku 1927: Štitník; pôv. nem. Schittnich, maď. Csetnek) sa nachádza v Štítnickej doline medzi Plešiveckou planinou, vrchmi Turecká a Revúckou vrchovinou asi 14 km na západ od mesta Rožňava.

Obec Štítnik, fotograf: Tibor Ičo

Nadmorská výška v strede obce je 286 m, 262 až 851 m v chotári.

Štítnik je okrem množstva hodnotných národných kultúrnych pamiatok výnimočný dochovaným historickým urbanizmom, ktorý sa v bývalom mestečku formoval od stredoveku okolo centrálneho námestia.

Pamiatkova zóna

V roku 1991 bolo centrum obce vyhlásené za pamiatkovú zónu.

Evanjelický-gotický kostol v obci Štítnik, fotograf: Muro Jesenský (www.eastern-slovakia.com)

Územný rozsah Pamiatkovej zóny Štítnik je veľmi malý, prakticky sa obmedzuje na centrálne námestie.

Prevládajúci architektonický výraz priestoru pamiatkovej zóny a námestia je barokovoklasicistický.

Hlavnou dominantou námestia je stredoveký evanjelický kostol.

Evanjelický-gotický kostol

Kostol sa nachádza na námestí pri hlavnej ceste v obci Štitník.

Evanjelický-gotický kostol v obci Štítnik, zdroj foto: CZ ECAV ŠtítnikCZ ECAV Štítnik

Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, dnes kostol Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Tento gotický kostol bol postavený v 14. storočí a je národnou kultúrnou pamiatkou.

Viac info o kostole sa dočítate tu:

Rímskokatolícky barokový kostol svätého Júdu Tadea

Rímskokatolícky kostol sv. Júdu Tadeáša je jednoloďová baroková stavba.

Kostol vznikol z poverenia Márie Terézie v tej dobe čisto evanjelickom mestečku.

Úpravami prešiel v roku 1896.

Fasády kostola sú členené pilastrami a polkruhovo ukončenými oknami s klenákmi.

Veža vyrastá zo štítového priečelia s nikami, ukončená je korunnou rímsou s terčíkm a zvonovitou šindľovou helmicou s laternou.

Radnica

Radnica je dvojpodlažná a pôvodne renesančná stavba zo 16. storočia.

Upravovaná bola v 18. a 19. storočí, keď získala klasicistický vzhľad.

Parter je členený pásovaním, poschodie je päťosové, členené pilastrami.

Okná majú trojuholníkové alebo polktuhové frontóny a korunná rímsa má dekoratívny vlys.

Sontágovská kúria

Sontágovská kúria je dvojpodlažná neskorobaroková stavba z 80. rokov 18. storočia.

Priečelie objektu je päťosové, členené rizalitom ukončeným trojuholníkovým štítom s tympanónom, v ktorom je umiestnený aliančný erb.

Parter je dekorovaný kvádrovaním, vstup je riešený ako jednoosový portikus so stĺpmi s kompozitnými hlavicami.

Poschodie rizalitu má polkruhovo ukončené okná a členenie pilastrami.

Šebekova kúria

V pamiatkovej zóne na Ochtinskej ulici 33 sa nachádza Šebekova kúria vyhlásená v roku 1963 za národnú kultúrnu pamiatku.

rokokovo-klasicistická kúria z 18.storočia (Šebekova kúria)

Rokoková-klasicistická kúria bola postavená v roku 1783.

Upravovaná bola začiatkom 20.storočia.

Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná s podpivničením.

Významnou pamiatkou je aj zrúcanina vodného hradu z 15.storočia

V roku 1880 majiteľ hradu Sárkányi dal opraviť iba jedno krídlo a premenil ho tak na kaštieľ, do ktorého zhromaždil mnoho pamiatok zo starého Štítnickeho hradu.

Immaculata

Immaculata je morový stĺp a barokové súsošie z roku 1754.

Morový stĺp bol postavený na pamäť morovej epidémie z rokov 1709-1710.

Skladá sa zo štvorcového podstavca s nárožnými volútami so sochami anjelov svetlonosov, stĺpu s mračnami a vrcholovej sochy Immaculaty s anjelmi.

Súčasný stĺp je kópiou z roku 2005.

Pomník Slovenského národného

Pomník Slovenského národného povstania sa nachádza na námestí, severne od evanjelického kostola.

Hrad Štítnik – zrúcanina

Hrad Štítnik bol postavený v roku 1432 rodom štítnických Bebekovcov.

Vodný hrad Štítnik koncom 19. storočia

Pravdepodobne ho dal postaviť gróf János Csetneki (1396-1455).

Nachádza sa v obci Štítnik  na ulici Teplická č. 213.

Hrad Štítnik

Bol vystavaný na rovine ako takzvaný vodný hrad a proti nepriateľom ho chránili veľké močariská.

Viac info o hrade sa dočítate tu:

Ostatné pamiatky

Medzi taktiež významné pamiatky patria aj meštianske a remeselnícke domy, z ktorých si mnohé zachovali klasicistický charakter a technické pamiatky poukazujúce na baníctvo a železiarstvo v obci.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Územím katastra obce Štítnik sa prelína aj ochranné pásmo Ochtinskej aragonitovej jaskyne zapísanej v zozname UNESCO.

Ochtinská aragonitová jaskyňa

Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.

Vytvorená je v šošovke prvohorných spodnodevónskych kryštalických vápencov a ankeritov situovanej uprostred nekrasových hornín – fylitov.

Viac info o jaskyni sa dočítate tu:

Turistické ciele

Obec s veľmi bohatou minulosťou je dnes východiskom na Plešiveckú planinu, výhľadovú Gerlašskú skala a k Ochtinskej aragonitovej jaskyni.

Obcou prechádzajú Európska železná cesta a Gotická cesta.

Turistické trasy

Obcou prechádza  modrá turistická trasa, ktorá pokračuje východným smerom na Plešiveckú planinu a z obce Ochtiná  a výhľadovú Gerlašskú skala (752 m n.m.).

Gerlašská skala

Celkový čas k výhľadovej Gerlašskej skale (752 m n.m.) trvá z obce Štítnik približne 1:45 h (naspäť 1:30 h).

Opačným smerom pokračuje  modrá turistická trasa z obce Štítnik ku Ochtinskej aragonitovej jaskyni.

Celkový čas ku jaskyni trvá približne 2:30 h (naspäť 2:15 h).

Kombinované trasy

Kombinovanými trasami sa z obce dostanete k technickej pamiatke Serényiho cisterne.

Serényiho cisterna – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Cykloturistické trasy

Obcou prechádza modrá cykloturistická trasa.

História

V minulosti to bolo významné trhové mestečko, ktoré vzniklo niekedy v 12. storočí.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243.

Obyvatelia obce sa v minulosti živili baníctvom, hutníctvom, spracovaním železa, remeselníctvom, poľnohospodárstvom a obchodom.

Dlhé stáročia sa obec považovala medzi najvýznamnejších producentov železa v celom Uhorsku.

V obci sa nachádzalo mnoho slovenských peci, hámrov, vysokých pecí a v 18. storočí bola v mestečku i papiereň.

V 18. storočí bola obec jedným zo stredísk kultúrneho života a vzdelávania na Gemeri.

Pamiatky

  • Barokový kostol svätého Júdu Tadea z 18. storočia
  • Rokokovo-klasicistická Šebekova kúria z 18.storočia
  • Neskorobaroková Sontágovská kúria z 80. rokov 18. storočia
  • Klasicistická radnica z z 18.storočia
  • Barokový morový stĺp z 18. storočia

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač