NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Hrádok Čertov hrad a hradisko Drieňovec (zrúcanina)


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Hrady, hradiská a zrúcaniny

Všeobecné informácie

Pred vznikom hradu Krásna Hôrka chránil územie tejto časti Gemera starý stredoveký hrádok, ktorý sa nachádzal nad obcami Drnava a Kováčová.

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.), zdroj foto: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

Podľa archeologických nálezov tu stál stredoveký hrádok, ktorý bol postavený na mieste pravekého výšinného hradiska.

Hrádok a hradisko ležali  na vrcholovej plošine vrchu Drieňovec (804 m n.m.).

pohľad na vrch Drieňovec (804 m n.m.) z Náučného chodníka Poklady Drnavy, fotograf: Andrea Miškufová (Krížom krasom)

Vrch sa nachádza planine Horný vrch v NP Slovenský kras, kde bola vyhlásená v roku 1984 národná prírodná rezervácia Drieňovec o roz­lohe 186,02 ha.

Mal veľmi dobré strategické postavenie s impozantným výhľadom do Rožňavskej kotliny, Bôrčianskeho sedla a do doliny Čremošná.

Vrcholová časť Drieňovca – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Obyvatelia Drieňoveckého hradiska a neskôr aj hrádku Čertov hrad spoľahlivo kontrolovali jednu vtedy z existujúcich ciest z východu na západ cez Slovenský kras, vedúcu cez dolinu Čremošná, Baksovú dolinu a Zádielsku dolinu.

Druhá možná cesta prechádza cez Silickú planinu a dolinu Sokolieho potoka.

Cesta cez Sorošku bola postavená projektantom a staviteľom Kristianom Raisom až v 19. storočí.

Drieňovecké výšinné hradisko o rozlohe približne 30 ha mohlo poskytnúť útočisko stovkám ľudí.

Spoľahlivo ho chránili neprístupné skalnaté zrázy s mimoriadnymi strmými svahmi až z troch strán.

Jeho prístupovú cestu chránili trojitý kamenné valy s výškou 3 až 5 m.

Hradisko sa využívalo hlavne v dobe kyjatickej a v dobe laténskej.

Stredoveký hrádok nazývaný Čertov hrad (maď. Ördögvár) bol postavený v 12. storočí.

Hrádok Čertov hrad  mal drevenú vežovitú stavbu so štvorcovým pôdorysom na kamenných murovaných základoch.

Obytná veža bola obohnaná kamenným múrom s elipsovitým pôdorysom.

Stredoveké opevnenie sa opieralo o pôvodný praveký val.

Hradisko malo ochranný charakter a slúžilo na ochranu stredovekej cesty, ktorá viedla cez banícke oblasti Slovenského rudohoria.

Práve toto hradisko poskytlo útočište Belovi IV., keď utekal pred Tatármi (správne Mongolmi) po osudnej bitke pri rieke Slanej v roku 1241.

Kráľ Belo IV. sa chcel zavďačiť svojim priateľom a spolubojovníkom, preto synom Mateja z rodu Ákošovcov (maď. Máté gens Ákos (*1186 _ +?) , Detrichovi Szár (maď. Szár Detre I. de Bubek alebo aj Máté Bubek) (*1213 _ +1275) a Filipovi Szár (maď. Fülöp I. Bebek de Pelsőcz) (*1216 _ +1244) v roku 1243 daroval rozsiahle majetky na Gemeri.

Čertov hrad zanikol v 14. storočí, kedy funkciu strážneho hradu stredovekej cesty prebral hrad Krásna Hôrka.

Prístupová cesta

Vedie tu neoznačená cesta z obce Kováčová.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač