NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Silická planina


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Planiny, kotliny a horské lúky


Všeobecné informácie

Krajinný podcelok Silická planina so svojou rozlohou 153 km2 je najrozsiahlejšou planinou na Slovensku.

Silická planina, (zdroj: www.eastern-slovakia.com)

Planina je pomerne nezalesnená, holá rovina alebo náhorná plošina.

V zmysle geomorfologického členenia územie Silickej planiny patrí do oblasti Slovenského rudohoria, jeho celku Slovenský kras a je súčasťou Vnútorných Západných Karpát.

výhľad z Dievčenskej skaly

Od Plešiveckej planiny ju na severozápade oddeľuje hlboké údolie Slanej, od planiny Dolný vrch ju oddeľuje dolina riečky Turňa, na západe je ohraničená Rimavskou kotlinou, zo severu jej ohraničenie tvoria strmé stráne, ktoré oddeľujú planinu od Rožňavskej kotliny a na východe je oddelená  Jablonovským sedlom nazývaným aj ako Soroška.

Planina je tvorená svetlými triasovými vápencami.

rázcestník Dievčenská skala

Najvyššie vrchy Malý vrch (679 m) a Drieňovec (676 m) sa nachádzajú na severe planiny, odkiaľ celková výška postupne klesá až na 450 m v priestore jaskyne Domica.

Ďalším významným vrchom je výhľadová Dievčenská skala (660 m.n.m.).

Silická planina, (zdroj: www.eastern-slovakia.com)

Ta ponúka výhľady na panorámu severnej časti Slovenského krasuVolovských vrchov.

Na severozápadnom okraji Silickej planiny nad obcou Brzotín sa týčia zďaleka viditeľné Brzotínske skaly.

Pohľad z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Pre svoju výraznú krajinársku, geomorfologickú a biologickú hodnotu sú vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.

Súčasťou tohto mohutného skalného komplexu je aj výhľadová Brzotínska skala (598 m n.n.), ktorá ponúka jedinečný výhľad do okolia.

Zdroj foto: www.varak.hu

V dolných častiach svahov Brzotínskych skál, presnejšie pod Malým vrchom (679 m n.m.), sa zachovali zrúcaniny stredovekého Brzotínskeho hrádku s viditeľnou priekopov.

Ďalšími chránenými územiami sú PR Kráľová studňa, PR Pod Fabiankou  a NPR Hrušovská lesostep.

NPR Kráľova studňa, (zdroj: www.eastern-slovakia.com)

Silická planina má vytvorené prakticky všetky formy typicky krasového a sčasti i fluviokrasového reliéfu.

Je bohatá na povrchové aj podzemné krasové formy.

Kečovské škrapy

Na Silickej planine je najviac krasových javov zo všetkých planín Slovenského krasu.

Je posiata veľkým množstvom závrtov rôznej veľkosti a hĺbky.

Hustota závrtov, ktoré majú priemer až 500m a hĺbku 20-50m, je okolo 35 na 1 km2.

Nachádzajú sa tu najkrajšie škrapové polia na Slovensku – Domické škrapy a Kečovské škrapy.

Krásnohorská jaskyňa

Ide o ukážku dlhodobej činnosti človeka – postupné odstraňovanie pôvodných lesných porastov, čím došlo k odplaveniu pôdy a vzniku rozsiahlého krasového územia.

Najväčším turistickým lákadlom Silickej planiny sú jeho jaskyne a priepasti.

Jaskyňa Milada

Celkove tu bolo zatiaľ nájdených 17 jaskýň a 14 priepastí.

Z jaskýň sú tu najznámejšie Silická ľadnica, Gombasecká jaskyňa, Ardovská jaskyňa, Májkova jaskyňa, Milada, Hrušovská jaskyňa a jaskyňa Domica.

Jaskyňa Domica

Jaskyňa Domica, Krásnohorská jaskyňa a Gombasecká jaskyňa sú verejnosti sprístupnené.

Krásnohorská jaskyňa je známa  najmä mohutným Kvapľom rožňavských jaskyniarov dosahujúcim výšku až 32,6 m, ako aj tajuplným podzemným riečiskom.

vstupný portál do jaskyne

Do jaskyne sa vchádza vyrazenou štôlňou, ktorej povrchový otvor je pri vyvieračke potoka Buzgó s krasovými priehradkami, ležiacej v nadmorskej výške 316 m n.m..

Jaskyňu môžete navštíviť len v sprievode skúsených vodcov v kompletnom jaskyniarskom výstroji.

Gombasecká jaskyňa

Gombasecká jaskyňa je súčasťou Silicko-gombaseckého podzemného hydrologického systému, do ktorého patrí i jaskyňa Silická ľadnica.

Vznikla eróznou činnosťou Čierneho potoka pozdĺž tektonických porúch.

Babská diera

Z výzdoby sú unikátne tenké sintrové brčká dĺžky až 3 m, stalaktity, stalagmity, rôzne sintrové náteky a kôry.

Gombasecká jaskyňa predstavuje riečnu výverovú jaskyňu.

Reformovaný kostol, Silická Brezová zdroj: www.silickabrezova.sk

Jaskyňa Domica je najväčšia jaskyňa NP Slovenský kras.

Je charakteristická svojimi kvapľovými štítmi, bubnami a kaskádovitými jazierkami (Rímske kúpele, Plitvické jazierka).

Jaskyňa je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke asi 25 km.

pôvodná gemerská ľudová architektúra – Kečovo

Vstupný portál jaskyne Silická ľadnica môžu návštevníci obdivovať z upravenej terasy, pričom ústie vstupnej korózno-rútivej jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 503 m.

Vstupnom portáli sa nachádza skromná ľadová výzdoba, ktorá vydrží aj v letných horúčavách.

V blízkosti jaskyne sa nachádza turistami vyhľadávaná priepasť Babská diera.

Vstupnej časti  Silickej ľadnici sa prejavuje výnimočný botanický a biologický úkaz inverzie flóry a fauny.

Hrušovská jaskyňa

Babská diera je 46 metrov dlhá vertikálna jaskynná priepasť a kultové sídlo človeka kyjatickej kultúry.

Ďalej sa tu nachádzajú najhlbšie priepasti Slovenského krasu:  Brázda 180 m, Malá železná priepasť 142 m a Veľká Bukova 141 m.

tradičný gemerský sedliacky dom v obci Silica

V okolí Kečova, Silice a Silickej Brezovej sa nachádzajú pomerne veľké nezalesnené časti planiny, ktoré sú scénericky pekné.

Spomínané obce sa nachádzajú priamo na Silickej planine.

Menej typickým krasovým útvarmi sú povrchové jazerá.

jastiericie jazero
Silické (Jašteričie) krasové jazierko

Neďaleko obce Silica sa nachádza Jašteričie jazero, ktoré vzniklo na styku nepriepustných a priepustných hornín.

Je najväčším krasovým jazerom na Slovensku a je v štádiu zániku.

Jazierko Farárova jama

Leží v nadmorskej výške 586 m n.m. a ma rozlohou asi 1,20 ha.

Lokalita s výskytom vzácnych druhov mäkkýšov, motýľov, chrobákov, ropúch, užoviek a divých kačíc.

Hneď za obcou Silica juhovýchodným smerom sa nachádza prírodne jazierko o rozlohe približne 2,45 ha nazývané Farárova jama.

Ako sa dostať na planinu

Najlepšie prístupy na planinu (aj autom) sú z obcí Silica, Kečovo a Silická Brezová, ktoré sa nachádzajú priamo na Silickej planine.

Na planinu vedú turistické značkované trasy z obcí a turistických stredísk Hrušov (zelená), Kečovo (červená), Ardovo (žltá), Silická Brezová (červená), Silica (červená, modrá), Plešivec (modrá), Gombasek (zelená), Silická Jablonica (žltá), Krásnohorská Dlhá Lúka (žltá), Soroška-Jablonovské sedlo (červená) a Jovice (modrá).

Navštíviť Silickú planinu môžete aj na exkurzii s EduTrek Slovakia.

EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre verejnosť, turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás na planinách Horný vrch, Dolný vrch a Koniar, na planine Plešiveckej, Borčianskej, Zádielskej, Jasovskej a Silickej, v Zádielskej tiesňave a v Kamenianskom krase.

Názov exkurzie: MYSTICKOU SILICKOU – Silická planina, okruh po kultových lokalitách, kde sa konali pradávne obetné rituály.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.

Kontakt

Mgr. Andrea Miškufová – EduTrek Slovakia
Mobil: +421 907 198 724
E-mail: edutrekslovakia@gmail.com
Web: www.krizomkrasom.sk

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto

Ubytovanie, stravovanie a služby

Pamiatky na planine

Prírodné zaujímavosti na planine

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač