Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Rezervácia bola vyhlásená v roku 1973, rozprestiera sa na 24,44 ha, na úbo­čiach vrchu Čertova diera.

NPR Domické škrapy

Z geomorfologického hľadiska patri do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras (podcelok Silická planina).

Geologický podklad tvoria svetlé vápence stredného triasu, pod ktorými sa objavujú slabšie polohy gutensteinských vápencov.

včelník rakúsky  (Dracocephalum austriacum)

Predmetom ochrany je vzácna xerotermná vegetácia typická pre územie Slovenského krasu s výskytom niektorých vzácnych druhov rastlín, ako sú: kosatec nízky (Iris pumila), včelník rakúsky  (Dracocephalum austriacum), pyš­tek najužší (Linaria pallidiflora), stepnatka úzkolistá (Eremogene micradenia), krupinka obyčajná (Crupina vulgaris), sinokvet mäkký veľkoúborový (Jurinea mollis subsp. macrocalathia) a iné.

Vyvinula sa tu aj vzácna teplomilná fauna, najznámej­ší je výskyt krátkonôžky panónskej (Ablepharus kitaibelii), viacerých druhov jašteríc, ale i chrobákov a motýľov.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy, zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt, chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha a rušiť pokoj a ticho!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Ako sa dostať do NPR Domické škrapy

V tesnej blízkosti NPR Domické škrapy prechádza žltá turistická trasa zo strediska Domica.

Prírodná rezervácia sa nachádza necelý 1km na sever od strediska Domica na Silickej planine v NP Slovenský kras.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.