NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

PR Sokolia skala


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Bola vyhlásená za rezerváciu v roku 1981 o výmere 11,69 ha.

Sokolia skala (450 m n.m.), fotograf: , Örs Orosz (Gombaszögi Nyári Tábor)

Nachádza sa na hranici Silickej planiny a planiny Dolný vrch neďaleko obce Silica.

Jej územie reprezentuje geomorfologicky výrazný skalný útvar zapojený do lesného komplexu v závere závere doliny Sokolieho potoka  v NP Slovenský kras.

Výhľad zo Sokolej skaly do doliny Sokolieho potoka

Nachádzaju sa tu zvyšky hradu Sokolí kameň, ktorý sa prvý krát spomína v roku 1243.

Ide o pozostatky valov stredovekého strážneho hrádku.

Hrádok Sokolí kameň – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Koncom 15. storočia hrádok zanikol.

V nadmorskej výške cca 350 m n. m. a pod mohutnou Sokoliou skalou (450 m n.m.) vyviera krasový prameň nazývaná Sokolia vyvieračka.

Tento výtok krasových vôd na zemský povrch je výverom, ktorý sa po 400 metroch vlieva do rieky Turňa.

Zbojnická jaskyňa

Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu geomorfologicky výrazného skalného útvaru Sokolia skala (450 m.n.m.) s vyvieračkou a Zbojníckou jaskyňou.

Skalný útvar so zachovalými zriedkavými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Sokolia skala (450 m n.m.) – výhľad

Vegetáciu územia reprezentujú najmä charakteristické suťové spoločenstvá.

Z hľadiska zoologického je zastúpená najmä kalcifilná malakofau­na, jaskynné priestory osídlili netopiere, ale hniezdia tu aj viaceré druhy vtáctva.

Prístupová cesta

Dobrým východiskom ku skale sú obce Siliská Jablonica a Silica.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.


Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Videa:

Translate » Prekladač