Zbojnícka jaskyňa

Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Jaskyne a priepasti

Všeobecné informácie

Súradnice GPS:
N 48° 32,7601 / E 20° 33,9317

Zbojnícka jaskyňa  sa nachádza v závere  doliny Sokolieho potoka na hranici Silickej planiny a planiny Dolný vrch v NP Slovenský kras.

img_8701
Zbojnícka jaskyňa

V nadmorskej výške cca 350 m n. m. a pod mohutnou Sokoliou skalou (450 m n.m.) vyviera krasový pra­meň nazývaná Sokolia vyvieračka, ktorá je výverom rieky Turňa.

V jej blízkosti a v mohutnej stene Sokoliej skaly (nazývana aj Zbojnícka skala) sa nachádza  impozantný vstup do jaskyne.

img_8704
Zbojnícka jaskyňa a ja 🙂

Jaskyňa je súčasťou prírodnej rezervácie Sokolia skala, ktorá bola vyhlásená v roku 1981 o výmere 11,69 ha.

Vstup do jaskyne je asi 7 metrov široký a 10 metrov vysoký.

Za vchodom pokračuje približne 20 metrov vysoký a rozľahlý priestor.

Vstupná časť končí závalom.

Dĺžka vstupnej časti jaskyne je približne 40 metrov.

img_8658
Sokolia skala

Jaskyňa je zavalená od roku 1971 je ale dokázané, že bola osídlená ľudom bukovohorskej kultúry v neolite, tvorcami pilinskej a kyjatickej kultúry, ako aj v dobe slovanskej a v stredoveku.

Vstupná časť jaskyne je chudobná na výzdobu.

V minulosti slúžila Zbojnícka jaskyňa aj ako častý úkryt vojenských zbehov a zbojníkov.

Boli v nej objavené antropologické nálezy  z dôb neolitu a z doby bronzovej.

Boli v nej tiež objavené pozostatky kostí zvierat.

Ako sa dostať ku Zbojníckej jaskyni

Na skalu sa najlepšie dostanete z obce Siliská Jablonica.

Nevedie tu žiadna turistická trasa ale iba poľná a lesná cesta cez dolinu Sokolieho potoka.

Musíte sa dostať až k vyvieračke (Sokolia vyvieračka), ktorá sa nachádza kolmo pod výhľadovou Sokoliou skalou (450 m n.m.).

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

 Fotogaléria

Zbojnícka jaskyňa

Fotograf: Norbert Šoltés

Mapy

Turistická

Cykloturistická

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.