NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

PR Gerlašské skaly


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Prírodné rezervácie

Súradnice GPS:
N 48°39.456′ E 020°25.369′

Všeobecné informácie

Prírodná rezervácia vyhlásená v roku 1981 a novelizovaná v roku 2003 o rozlohe 21,7 ha.

Gerlašská skala

Zaberajú severné svahy Plešiveckej planiny a predstavujú bizarný geomorfologický skalný útvar so skalnými stenami, terasami a sutinami, obklopený bukovým lesom a pasienkami.

Súčasťou prírodnej rezervácie je aj výhľadova skala a nevýrazný planinový vrch Gerlašská skala (752 m.n.m.).

Pohľad na Vysoké Tatry z Gerlašskej skaly

Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu esteticky pôsobivých skalných útvarov a jaskýň tejto časti Plešiveckej planiny a zachovalými pôvodnými biocenózami s výskytom zriedkavých rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev.

Z geomorfologického hľadiska patria do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras (podcelok Plešivecká planina).

chránená Pulsatilla patens

Platí tu najvyšší 5. stupeň ochrany.

Pod skalnými útvarmi Gerlašských skál sa nachádza najväčšia hustota jaskýň.

Výhľad z Gerlašskej skaly

Na tejto Plešiveckej planine malej ploche sa tu nachádza až 17 jaskýň.

Najvýznamnejšia z nich je jaskyňa Šingliarova priepasť, ktorej vchod sa nachádza v západnej časti Gerlašských skál pod vysokým skalným bralom.

Jaskyňa je hlboká 605 m a súčasný známy rozsah jaskyne je viac oko 500 m.

Pod vertikálnym stupňom sa nachádza Prvé jazero, ktorého dĺžka je vyše 20 m a hĺba až 5 m.

Jaskyňa je chudobná na kvaple, ale steny sú pokryté hrubou pestrofarebnou vrstvou plastického sintra.

Hydrologicky jaskyňa funguje ako kaskáda troch jazier.

Asi 15 m nad ňou je v brale otvor do Malej Šingliarovej jaskyne.

Z ďalších významných jaskýň rezervácie sú to ešte Gerlašská jaskyňa, Gerlašská pašerácka jaskyňa a Gerlašská svahová jaskyňa.

Bohatú vegetáciu skálnych stien, terás a sutín prírodnej rezervácie chrakterizuje zastúpenie teplomilných ale aj horských druhov.

Vápencové steny, ktoré su miestami tienené závojom prevažne sutinových lesov, pokrývajú porasty machovo-papraďového spoločenstva.

Nachádzajú sa tu aj horské druhy kveteny, ktoré tu prenikli zo Slovenského rudohoria, prípadne Muránskej planiny.

Patria k nim prilbica moldávska, zubačka žliazkatá a hrdobarka horská.

Husté krovinaté spoločenstvo tu vytvárajú najmä trnky, hlohy a ruže.

Zo suchomilných travinno-bylinných a krovinových porastov sa tu vyskytujú Poklinec veľkokvetý, Včelník rakúsky, poklinec prostredný, Prvosienka holá a Kavyľ pôvabný.

Ako sa dostať na Gerlašskú skalu

Na Gerlašskú skalu vedú turistické značkované trasy z obce Rakovnica (zelená 2,15 hod.) a z obce Štítnik  (modrá – 1,45 hod.).

Dobrým východiskom okrem spomínaných obcí je aj obec Kružná  po žltej turistickej trase po rázcestie Veľký vrch (721 m), odtiaľ po zelenej turistickej trase až ku rázcestníku Gerlašská skala (752 m.n.m.).

Celkovo sa dá táto trasa absolvovať za 1,45 hod.

Na Gerlašskej skale buďte opatrní, hrozí pošmyknutie a nebezpečenstvo smrteľného úrazu!!!!!!

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Videá

Translate » Prekladač