NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Hrušovská lesostep


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Chránené územie severne od obce Hrušov, na strmých vápencových stráňach Silickej planiny je ukážkou pestrej teplomilnej a suchomilnej flóry v lesnostepných spoločenstvách duba plsnatého a jeseňa mannového.

NPR Hrušovská lesostep, zdroj foto: http://npslovenskykras.sopsr.sk/

V rezervácii sa chránia aj vzácne spoločenstvá živočíchov, ktoré su typické pre najteplejšie vápencové krasové územia.

Dub plstnatý (Quercus pubescens) je strom z čeľade Fagaceae (bukovité).

NPR je vyhlásená na ochranu zachovaných lesostepných spoločenstiev s dubom plstnatým, jaseňom mannovým a druhovo bohatým krovinným a bylinným podrastom na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Na jej území sa nachádza Hrušovská jaskyňa, ktorá je výverovou jaskyňou podzemného toku Eveteš na antiklinálnej elevácii verfénskych bridlíc.

Hrušovská jaskyňa

Hrušovská jaskyňa má jedinečnú kvapľovú výzdobu, ktorá patrí medzi najkrajšie v celej Európe.

Jaskyňa je pre verejnosť nesprístupnená.

Na území NPP platí 5. stupeň ochrany.

Prístupová cesta

Prechádza tadiaľ žltá turistická trasa z obce Hrušov do strediska Soroška – Jablonovské sedlo.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras

Translate » Prekladač