NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Kráľova studňa


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Územie rezervácie leží na styku spod­notriasových bridlíc a slienitých vápencov so strednotriasovými vápencami a dolomitmi.

NPR Kráľova studňa

Nachádza sa asi 4 km na východ od obce Silická Brezová, na Silickej planine, v NP Slovenský kras.

Je tu viacero prameňov napájajúcich bezmenný potok s úzkym pásom aluviálnej nivy.

Vyvinula sa a doteraz sa tu zachovala bohatá močiarna vegetácia reprezento­vaná porastami slatinnej jelšiny so všetkými vývojovými štádiami a zastúpením charakteristických i vzácnych druhov rastlín.

Vyhlásená bola v roku 1982 a má roz­lohu 11,21 ha.

PR je vyhlásená na ochranu typických porastov slatinnej jelšiny v Slovenskom krase so všetkými vývojovými štádiami a výskytom viacerých ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5 stupňom ochrany je potrebné aby ste postupovali nasledovne.

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras
Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Translate » Prekladač