NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Brzotínske skaly


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Rezervácia sa nachádza na severozápadných svahoch Silickej planiny.

brzotin
NPR Brzotínske skaly

Z geomorfologického hľadiska patri do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Slovenský kras (podcelok Silická planina).

Svojou rozlohou 433,78 ha patrí k najväčším rezerváciám na území krasu, vyhlásená bola v roku 1984.

Brzotínske skaly sú rozčlenené úžľabinami a skalnými formami.

Geologický podklad týchto mohutných skál tvoria prevažne strednotriasové svetlé wettersteinské vápence.

brzotin
Brzotínske skaly

V nich sa nachádza niekoľko prevažne koróznych jaskýň, z ktorých najznámejšia je Pstružia jaskyňa.

Zďaleka viditeľné Brzotínske skaly zaberajú okraj mierne zvlnenej Silickej planiny a svahy nevýrazných planinových vrchov, ktoré prudko spadajú do kaňonu rieky Slanej a Rožňavskej kotliny.

Pohľad na Brzotínske rybníky z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Medzi spomínané planinové vrchy patria Dlhý vrch (620 m n.m.), Vysoké bradlo (672 m n.m.), Veľký kameň (653 m n.m.), najvyšší vrchol Brzotínskych skál Malý vrch (679 m n.m.), Drieňovec (675 m n.m.) a ešte jeden Malý vrch (634 m n.m.).

Súčasťou tohto mohutného skalného komplexu je aj výhľadová Brzotínska skala (598 m n.n.), ktorá ponúka jedinečný výhľad do okolia.

Pohľad z vyhliadky Bzotinska skala – foto: Viktor Baláž KST Rožňava

Predmetom ochrany v NPR Brzotínske skaly je komplex pôvodnej skalnej lesostepnej, lesnej i sutino­vej flóry a fauny Slovenského krasu so zastúpením druhov zriedkavých, ende­mických a reliktných spoločenstiev.

Charakteristické sú tu vysoko hodnotné pôvodné lesné spoločenstvá bučín, teplomilných dubín a lipových javorín.

Na skalných bralách a terasách rastú travinno-bylinné spoločenstvá v mozaike s pionierskymi fytocenózami skalných stien a štrbín.

Hrad Brzotín, Zdroj foto: www.varak.hu

Na skalných stráňach na jar kvitne chránený drieň obyčajný (Cornus mas), ktorý žltými kvetmi spestruje bielosivé vápencové skaly.

Územie je bohaté aj na mnohé ďalšie vzácne druhy rastlín, akými sú endemické taxóny klinček včasný nepravý (Dianthus
praecox subsp. pseudopraecox), chudôbka drsnoplodá Kláštorského (Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi) a tarica kopcová Brymova (Alyssum montanum subsp. brymii).

Rastie tu aj kandík psí (Erythronium dens-canis), ostrica krátkošijová (Carex brevicollis), črievičník papučkový (Cypripedium calceolus) a poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis).

V jaskyniach tu bolo zistených 5 druhov netopierov.

V dolných častiach svahov Brzotínskych skál, presnejšie pod Malým vrchom (679 m n.m.), sa zachovali zrúcaniny stredovekého Brzotínskeho hrádku s viditeľnou priekopov.

Zdroj foto: www.varak.hu

Ako sa dostať na Brzotínske skaly

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

V tesnej blízkosti NPR Domické škrapy prechádza žltá turistická trasa zo strediska Domica.

Dobrým východiskom k prírodnej rezervácií sú obce Jovice, Plešivec, Silica a stredisko Gombasek.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Translate » Prekladač