NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Jasovské dubiny


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Rozloha prírodnej rezervácie 35,1 ha.

NPR Jasovské dubiny

Nachádza sa pri obci Jasov, na Jasovskej planine, v NP Slovenský kras.

Jasovské dubiny je najstaršou prírodnou rezerváciou na území Slovenského krasu.

NPR Jasovské dubiny

Bola vyhlásená v roku 1950 na ochranu zachovalých prírodných spoločenstiev miestami prestúpených xerotermnými biotopmi.

Prevažujú v nej lesné spoločenstvá bukových dúbrav a dubových bučín v druhom a treťom lesnom vegetačnom stupni.

ďateľ belochrbtý (Dendrocopos leucotos)

Vegetáciu územia tvoria zástupcovia xerotermnej a vápenomilnej flóry.

Zo živočíchov sa tu vyskytujú viaceré druhy chrobákov, motýľov a netopierov.

Hniezdia tu vzácne druhy vtákov: ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, muchárik malý, muchárik bielokrký a iné.

Nachádzajú sa tu Jasovské rybníky, výhľadová Jasovská skala (349 m.n.m.) a zrúcaniny Jasovského hradu.

Ako sa dostať do NPR Jasovské dubiny

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Prechádza tadiaľ Náučný chodník Jasovská skala, žltá turistická trasa vedúca ku kaplnke sv. Ladislava a modrá turistická trasa vedúca do strediska Šugov.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras

Translate » Prekladač