NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Jasovský hrad – zrúcanina


Menu: Úvod / Aktuality Kam za pamiatkami

Podkategória: Hrady, hradiská a zrúcaniny

Všeobecné informácie

Pozostatky strážneho hrádku sa nachádzajú na výraznom brale nazvanom Jasovská skala, nad Jasovskou jaskyňou a v NP Slovenský kras.

Jasovský hrad

Hrad dal vystavať uhorský kráľ Karol I. Róbert z Anjou (1288-1342) v rokoch 1312-1320 ako ochrannú baštu kláštora a spravoval ho sám palatín.

Kastelánom tu bol v rokoch 1318 a 1324 uhorský palatín Filip I. Drugeth (maď. Drugeth Fülöp) (1288-1327).

výhľad na kláštor z Jasovskej skaly

I napriek tomu, že hrad nezohral v dejinách veľkú úlohu, predsa v rokoch 1390-1402 sa oň viedli majetkovo-právne spory.

V roku 1390 sa hrad stáva majetkom Jasovského prepošstva.

Jasovský hrad

V rokoch 1398-1399 sa majiteľom hradu stáva František z Pánoviec (maď. Ferenc Pányi).

V mene kráľa Žigmunda Luxemburského (1368-1437) ho spravuje v rokoch 1406 – 1407 Mark z Norimbergu.

Úpravami prešiel v roku 1436.

V rokoch 1440- 1447 hrad aj neďaleký opevnený Jasovský kláštor obsadilo vojsko Jána Jiskru z Brandýsa (1400-1469) na čele s poľským hajtmanom Jašekom Udrickým.

Po tejto udalosti hrad do roku 1467 zmenil viackrát majiteľa.

V roku 1452 opäť Jiskrove vojská dobyli a zničili hrad aj opevnený kláštor.

O tejto udalosti svedčí zachovaný nápis z roku 1452 na stene Jasovskej jaskyne, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa.

V roku 1453 hrad i kláštor opravili a naďalej slúžil ako útočisko vojenskej posádky.

Po odchode Jána Jiskru z Uhorska začiatkom roku 1453 prešla väčšia časť jeho vojsk otvorene na stranu bratríkov.

V roku 1455 dobyli a získali pod svoju kontrolu kláštor aj hrad bratríci, ktoré viedol bývalý veliteľ vojsk Jána Jiskru hejtman Ján Talafús z Ostrova.

Následne slúžil hrad ako pevnôstka pre bratrícke vojsko.

Hrad vydobyl z rúk bratríkov kapitán Šebastian Rozgóni z Rozhanoviec pri Košiciach (Sebastian de Rozgony) v roku 1458.

Ďalšia vážna bitka sa odohrala v roku 1459, keď ľudia Jána Talafúsa z Ostrova znova dobili a podpálili Jasov.

Dá sa predpokladať, že to urobili aj so súhlasom Jána Jiskru.

Posledná vážna bitka sa odohrala v roku 1467, keď hajtaman Ján Talafús spolu s bratríckym hajtmanom Jánom z Perína sa naposledy zmocnili mestečka Jasov.

Po tejto bitke Jasovský hrad zanikol a stratil svoj význam.

Ako vyzeral hrad kedysi a dnes

Hrad bol opevnený mohutnými valmi a priekopami.

Zo starého hradu Karola Róberta na Jasovskej skale sa zachovali iba nepatrné zvyšky, dnes už ukryté v bujnej vegetácii.

Dĺžka hradu bola okolo 50 metrov a šírka okolo 15 metrov.

Zo severu hrad chránilo skalné bralo Jasovskej skaly, z ostatných troch strán priekopa priestupná padajúcim mostom.

Palácová miestnosť mala rozmermi 12×11 metrov.

Jasovský hrad je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou a archeologickou lokalitou.

Ako sa dostať na Jasovský hrad

Ku zrúcaninám hradu vedie Náučný chodník Jasovská skala a je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Jasovské dubiny.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Otázka pre JazykovaPoradna.sk:
Ako sa správne píše rod Pálffyovcov? Prešlo v poslednom čase nejakými pravopisnými zmenami aj písanie iných mien, napr. Eszterházyovci, Zichyovci?

Odpoveď:

V 80. rokoch minulého storočia sa prijali zásady písania mien osôb vystupujúcich v uhorskom období slovenských dejín do roku 1918, ktoré boli vypracované v súlade so závermi komisie pre historickú terminológiu pri Historickom ústave SAV. Môžete si ich prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v kapitole Písanie historických osobných mien z uhorského obdobia slovenských dejín. Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/pravidla_sloven_pravopisu.html (zvoľte textovú časť). Priezvisko Pálffy/Pálffi sa podľa zásad slovenského prepisu píše Pálfi, takže pomenovanie rodu má podobu rod Pálfiovcov a rodinné pomenovanie je Pálfiovci. Podobne je to pri menách Eszterházy a Zichy, ktoré sa podľa spomínaných zásad píšu Esterházi a Ziči. Rodinné pomenovanie má podobu Esterháziovci, Zičiovci.
Zdroj informácií: http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4965/#axzz4hOkYiI9I


Otázka pre jazykovú poradňu (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra)

Ak potrebujete získať odpoveď v krátkom čase, odporúčame vám využiť možnosť telefonickej konzultácie na telefónnom čísle +421 2 54431761-2 v pracovných dňoch od 8.00 do 11.00 hodiny.

V prípade technických problémov:
jazykovaporadna@smeonline.sk

Čítajte viac: http://jazykovaporadna.sme.sk/question/add/#axzz4hOkYiI9I

Translate » Prekladač