NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Pod strážnym hrebeňom


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Národné prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Rezervácia vyhlásená v roku 1966 s rozlohou 96,67 ha.

NPR Pod strážnym hrebeňom

Nachádza sa asi 2 km severozádným smerom od obce Plešivec.

Zaberá východné svahy Koniarskej planiny, na ktorých sa nachádzajú xerotermofilné skalné stepi a drieňové dúbravy.

Vo vápencovom podklade, ktorý buduje územie, sa nachá­dza i známa Hradná priepast‘.

Vegetačný kryt reprezentujú zástupcovia teplomilnej a vápnomilnej flóry.

Len z tohto územia bolo donedávna známe hniezdenie strnádky cia (Emberiza cia).

Po vrchom Hrad (430 m.n.m) sa nachádza Hradná priepať.

Chránené územie predstavuje zachovalé a typické spoločenstvá drieňových dúbrav Slovenského krasu.

Objekt je určený na využitie pre potreby lesníckeho a prírodovedeckého výskumu.

Prístupová cesta

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras

Translate » Prekladač