NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu.


Liečebný turizmus na Slovensku postúpil o úroveň vyššie vďaka projektu „Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu“.

Na záverečnom podujatí projektu sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a jeho maďarský kolega András Rácz, štátny tajomník zodpovedný za ochranu životného prostredia ministerstva poľnohospodárstva.
➡️ Cezhraničný projekt Riaditeľstva Národného parku Aggtelek a Štátnej ochrany prírody SR sa realizoval vďaka nenávratnému grantu vo výške 1.616.098 EUR zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko-Slovensko v období november 2017 – júl 2021.
Cieľom projektu bolo skúmanie klimatoterapeutického liečivého efektu jaskynného systému Baradla-Domica, jeho potvrdenie objektívnymi meraniami a vybudovanie infraštruktúrneho zázemia pre speleoterapiu.
Príprava vybraných miestností na liečenie v jaskyniach Domica, Baradla a Béke na slovenskej strane pozostávala najmä z dobudovania infraštruktúry v Liečebni v Domici, vrátane prístupovej cesty a skladového priestoru, ako aj z opravy vstupnej haly jaskyne Domica.
➡️ Súvislosť medzi jaskynnou klímou a zlepšením stavu pacientov s ochoreniami dýchacieho systému začali skúmať v 19. a 20. storočí.
Táto súvislosť je už dnes jasne dokázaná.
Využitie jaskynnej terapie a liečivého účinku jaskynnej klímy má významný potenciál z hľadiska turistiky či ochrany ľudského zdravia.
➡️ Podľa Michala Kiču, štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia, pozitívne výsledky skúšobnej terapie v jaskyni Baradla sú dôkazom toho, že jaskyňa Domica je vhodná na speleoterapiu a vynaložená práca na oboch stranách hranice prispeje k ďalšiemu humánnemu využitiu našich čarovných podzemných priestorov, ktoré sa navyše pýšia titulom svetového prírodného dedičstva.
➡️ Štátny tajomník Michal Kiča spolu s maďarským kolegom Andrásom Ráczom očakávajú, že klienti plánovanej speleoterapie absolvujú okrem liečivých podzemných priestorov aj pokojnú relaxáciu v okolitom krasovom území oboch národných parkov, ďaleko od priemyselných oblastí, s čistým ovzduším a s početnými turistickými atrakciami.
➡️ Pre spríjemnenie pobytu klientov speleoterapie v krasovej oblasti bol obnovený náučný chodník v okolí jaskyne Domica a zriadili sa aj náučné lokality Kečovské škrapy a Kečovská vyvieračka.
Translate » Prekladač