NP Slovenský kras

Turistický informačný portál KETURIST

NPR Zemné hradisko


Menu: Úvod / Aktuality Kam do prírody

Podkategória: Prírodné rezervácie

Všeobecné informácie

Rezervácia vyhlásená v roku 1993 na rozlohe 55,95 ha.

Zemné hradisko, Zdroj foto: Muro Miron Jesensky (www.eastern-slovakia.com)

Predstavuje komplex lesnej a poľnohospodárskej pôdy na pahorku pod južnými svahmi planiny Horného vrchu.

Vegetačné pomery tohto územia sú vermi bohaté a pestré.

DSC03136
Jašterica zelená (Lacerta viridis)

Z fytogeografického hľadiska ich charakterizujú trávnatobylinné spoločenstvá triedy Festuco-Brometea.

Zemné hradisko sa rozprestiera v katastrálnych územiach obcí Dvorníky a Hrhov.

Bohaté je zastúpenie drobného hmyzu, motýľov a plazov.

Prístupová cesta

Popri prírodnej rezervácií prechádza červená cykloturistická trasa z obce Zádiel do obce Hrhov.

Keďže je tu 5.stupeň ochrany platí tu zákaz pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a vchádzať s bicyklom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy!!!

Na vstup do prírodnej rezervácie s 5. stupňom ochrany je potrebné, aby ste postupovali nasledovne:

1. Podať žiadosť na okresný úrad v sídle kraja odbor starostlivosti o životné prostredie na udelenie výnimky z územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Takúto žiadosť treba riadne odôvodniť a uviesť dôvody, pre ktoré by mala byť výnimka udelená.

2. Takéto podanie sa spoplatňuje podľa položky 160 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších prepisov sumou 10 Eur, ak podáva žiadosť fyzická osoba alebo 100 Eur, ak je žiadosť podaná právnickou osobou.

Blízke stredisko, turistické centrum, obec alebo mesto:

Mapy

Vrstvy: Turistická mapa, Automapa, Cyklomapa, Lyžiarska mapa, Satelitná mapa a OpenStreetMap.

Kliknutím na logo „Freemap.sk“ sa Vám mapa zobrazí na celej ploche obrazovky.

Počasie

Zdroj informácií : NP Slovenský kras

Translate » Prekladač